As a local authority which serves a diverse range of cultures, we are committed to developing our Gaelic provision. The document below is the second edition of our Gaelic Language Plan and we are delighted to further develop the approach laid out in our first Gaelic Language Plan 2014-19.

The public consultation is open for 6 weeks between 29th April –  10th June 2019. To view the consultation please click here.

Tha Comhairle Siorrachd Àir a Tuath a’ fritheileadh air raon eug-samhail de chultaran agus tha ar coimhearsnachd Ghàidhlig na pàirt cudromach dhiubh sin. Chuir sinn am follais an dealas a tha againn ri bhith a’ leasachadh ar solarachadh Gàidhlig sa chiad Phlana Ghàidhlig againn ann an 2014-2019. Tha an t-àm ann na planaichean againn ath-nuadhachadh san dàrna eagran.

Tha seo a’ mìneachadh mar a bhrosnaicheas sinn is mar a chleachdas sinn a’ Ghàidhlig san obair againn agus air feadh Siorrachd Àir a Tuath eadar 2019 is 2024.